Aprobación do plan económico financeiro 2019/2020

O Plan Económico Financeiro do Concello de Teo para o exercicio 2019/2020 foi aprobado por acordo do Pleno da Corporación en sesión de data 09/10/2019, en cumprimento do disposto no artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira.

Igualmente, de conformidad co disposto no citado artigo 21 se dará a este plan a mesma publicidade que a estabrecida polas leis para os orzamentos das entidades locais, polo que se procede á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 

O citado anuncio publicouse no BOP número 197 do 16 de outubro de 2019. 

Publicado en teo.gal o 16 de outubro de 2019.