Solicitude de cambio de titularidade dunha actividade. Réxime de comunicación previa