Publícase a lista definitiva no proceso selectivo de bibliotecario/a

Data presentación
Data presentación fin

Publícase unha resolución da alcaldía cun cambio de membros e data de constitución do tribunal da praza de bibliotecario/a.

Consulta aquí a resolución completa

Convócase aos membros do tribunal cualificador para o vindeiro 11 de decembro de 2018, ás 09:30 horas, na Casa Consistorial ao efecto de constitución do Tribunal e baremación de méritos aportados polos/as aspirantes.

Publicado en teo.gal o 6 de novembro de 2018.

Na Resolución da Alcaldía do 27 de abril de 2018 (res 375/18) aprobouse a lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as do proceso para a selección e contratación, como persoal laboral interino, polo sistema de concurso-oposición, dun posto de BIBLIOTECARIO/A do concello de Teo, dispoñendo, as persoas excluídas ou omitidas dun prazo de 5 días hábiles desde a publicación da resolución da lista provisional no taboleiro e na web municipal, para corrixir os defectos que motivaran a súa exclusión ou a súa omisión da lista de admitidos/as.

Consulta aquí a lista definitiva

Publicado en teo.gal o 28 de agosto de 2018

 

 

 

 

Publícase unha corrección de erros á lista provisional da praza de bibliotecario/a (Resolución 375/18)

Despois de detectar un erro na resolución pola que se aprobaba a lista provisional do citado proceso selectivo publícase esta corrección que lle afecta a unha das aspirantes, González Botana, Ana María, no que se refire aos motivos de exclusión. Esta persoa terá un prazo de cinco días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación da resolución na web e no taboleiro para corrixir o seu motivo de exclusión do proceso. O prazo para González Botana, Ana María, remata o 14 de maio de 2018. 

Consulta aquí a corrección de erros completa

Publicado en teo.gal o 4 de maio de 2018

Por resolución da alcaldía aprobouse a lista provisional de persoas admitidas e excluídas para a selección e contratación, como laboral interino, polo sistema de concurso oposición, dun bibliotecario/a para o Concello de Teo. 

Consulta aquí a lista provisional

As persoas excluídas, así como as omitidas na relación de admitidas ou excluídas, disporán dun prazo de cinco (5) días hábiles, que comezarán a contar dende o día seguinte ao da publicación da citada resolución no taboleiro e na web municipal, para corrixir os defectos que motivaran a súa exclusión ou omisión na lista de admitidos e excluídos. 

O prazo de cinco días para enmendas á súa exclusión ou omisión contará dende o 2 ata o 8 de maio. 

As persoas que dentro do prazo non enmendasen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito á inclusión na lista de admitidas, serán definitivamente excluídas do proceso selectivo. De non se presentaren reclamacións dentro deste prazo, a lista provisional de persoas admitidas e excluídas elevarase a definitiva. 

Publicado en teo.gal o 30 de abril de 2018

Publícanse as bases específicas da convocatoria para a selección e contratación, como persoal laboral interino/a ata a cobertura de vacante, dun/dunha bibliotecario/a, técnico/a medio, subgrupo A2, do Concello de Teo.

Consulta o anuncio publicado no BOP número 43 do 2 de marzo

Consulta aquí as bases xerais da convocatoria

Consulta aquí as bases específicas da praza de bibliotecario/a

As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme ao modelo que figura como anexo nas respectivas bases específicas, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de atención ao público de 9:00 a 14:00 h, e no prazo de quince (15) días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da respectiva convocatoria no BOP da Coruña. Do mesmo xeito, as ditas solicitudes poderanse presentar por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (ou naquelas outras previsións normativas concordantes e/ou substitutivas deste artigo). Neste caso deberá comunicarse ao Concello a remisión da solicitude dentro do prazo de presentación de instancias, por fax, correo electrónico, ou calquera outro medio polo que quede debidamente acreditado.