Anuncio OEP 2019

Data presentación

En cumprimento do artigo 70.2 do Real Decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado publico, faise público que, de acordo co artigo citado e co artigo 91 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, mediante Decreto da alcaldía de 21 de maio de 2019,
resolveuse aprobar a Oferta de emprego público do concello de Teo para o ano 2019, que comprende as prazas vacantes
de persoal laboral e funcionario dotadas no Orzamento da Corporación que non poden ser cubertas con efectivos de persoal
existente, respectando as limitacións impostas pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018.

Consulta aquí o anuncio completo publicado no BOP número 101 do 30 de maio de 2019. 

O anuncio tamén foi publicado no DOG número 111 do 13 de xaneiro de 2019.