ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO CONCELLO DE TEO

Data presentación
Data presentación fin

Por Resolución da Alcaldía do 30 de xuño de 2017 aprobouse o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, con varios criterios de  valoración, para a adxudicación do servizo de ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO CONCELLO DE TEO,  de acordo coas seguintes características:

 

 1.–Entidade adxudicadora

a) Organismo: Concello de Teo

 b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral

 c) Número de expediente: 2017/S-6

 

2.–Obxecto do contrato e duración:

a) Tipo de contrato: Contrato de servizos

b) Descrición do obxecto: Servizo de actividades deportivas no Concello de Teo, Código CPV – 92600000-7

c) Duración do contrato: dous anos escolares, iniciándose a prestación do servizo o 01/10/2017 e remata o 30/06/2019, sen posibilidade de prórroga.

 

 3.–Tramitación, procedemento e forma de adxudicación

 a) Tramitación: ordinaria

 b) Procedemento: aberto, con varios criterios de valoración

 

4.–Tipo de licitación:

a) Valor estimado do contrato: 162.000,00€

b) Prezo base de licitación: 98.010,00€ curso escolar, IVE engadido (81.000,00€ curso escolar, sen IVE, máis 17.010,00€ de IVE)

 

5.– Clasificación e acreditación da solvencia:

a) Clasificación: Non se esixe

b) Acreditación da solvencia económica e  financieira e a solvencia técnica: A solvencia económica e  financieira e a solvencia técnica acreditaranse de acordo co establecido no apartado C) da cláusula 7 do Prego de cláusulas administrativas

 

6.- Garantías:

a) Provisional: non se esixe.

b) Definitiva: 5% do importe de adxudicación

 

 7.–Obtención de documentación. Concello de Teo-Secretaría Xeral. Trav. da Ramallosa, 38, Lucí, 15883 Teo. Teléfono 981 815700. Fax 981 809401. Páxina web do Perfil de contratante: www.teo.gal

 

8.– Presentación de ofertas e das solicitudes de participación.

a) Data e lugar de presentación: No rexistro xeral do Concello (Travesía da Ramallosa, 38 – Lucí-Teo), de 9 a 14 horas, dentro do prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte  a aquel no que se publique o último anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia e Perfil do contratante.

b) Documentación a presentar:

.A documentación presentarase en sobres pechados e asinados polo licitador:

- Sobre “A”, subtitulado “Documentación administrativa”: conterá a documentación esixida na cláusula 8.2 do Prego de cláusulas administrativas.

- Sobre “B”, subtitulado “Documentación técnica”, incluirá proxecto técnico( no que se describa a forma de prestación do servizo, e que deberá adaptarse ás especificacións establecidas no Prego de prescricións técnicas), e demais documentación  esixida na cláusula 8.2 do Prego de cláusulas administrativas.

- Sobre “C”, subtitulado “Proposición económica”. Este sobre conterá a proposición económica conforme ao modelo que figura na cláusula 8 do Prego de cláusulas administrativas.

 

9.- Criterios de valoración:

De acordo co establecido na cláusula 10 do Prego de clausulas administrativas, os criterios de valoración das proposicións serán os seguintes:

a) Proposición económica: ata un máximo de 60 puntos

b) Proxecto técnico de prestación do servizo: ata un máximo de 40 puntos

 

10.– Apertura de proposicións:

O acto público celebrarase no lugar, data e hora que se sinale no Perfil de Contratante do Concello de Teo

 

11.– Máis información:

 Secretaría Xeral do Concello de Teo ou no Perfil de Contratante (www.teo.gal).

 

12.– Pregos

Son de aplicación os Pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas aprobados pola Resolución da Alcaldía de data 30/06/17

 

Teo, 3 de xullo de 2017

O alcalde,

 

Rafael C. Sisto Edreira

Publicouse no BOP nº 127 do 6 de xullo de 2017 e no Perfil de Contratante o mesmo día