CORRECIÓN DE ERROS NAS BASES DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES EDUCATIVAS

Data presentación
Data presentación fin

Os centros públicos de ensino non universitario e asociacións de pais e nais, sen ánimo de lucro, con domicilio social no Concello de Teo e inscritas no Censo de Asociacións do Concello de Teo.

Non poderán ter a condición de beneficiarios aquelas persoas ou entidades nas que concorran as circunstancias enumeradas no artigo 13.2 da Lei 38/2003.

Lugar de solicitude:

As solicitudes entregaranse no Rexistro Xeral do Concello.

Prazo:As solicitudes presentaranse, no Rexistro Xeral do Concello, no prazo de 30 días naturais, contados dende o día seguinte da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia.